رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب حق بیمه خرید مصالح و تجهیزات

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۳۷۶
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۳۷۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب حق بیمه خرید مصالح و تجهیزات
قاضیعلی عزیزی
حسن مهدوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب حق بیمه خرید مصالح و تجهیزات: حق بیمه بر اساس مزد وحقوق کارکنان تعیین می گردد و در رابطه با خرید مصالح و تجهیزات، کاری انجام نمی شود. در نتیجه حقوق و مزدی پرداخت نمی گردد تا مکلف به پرداخت از حق بیمه باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیرممکن یا متعسراست می باشد و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد، لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد و درخواست شاکی در خصوص صدور دستور موقت مردود اعلام می گردد.

رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاوشی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریشماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۵

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

رأی دیوان ;

در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعتراض به رای شماره ۱۴/۳۳-۹۲/۸/۹ هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات( دایر بر احتساب مبلغ اختصاصی به خرید مصالح برای کسر حق بیمه) با توجه به اینکه حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بر اساس مزد وحقوق کارکنان تعیین می گردد و در رابطه با خرید مصالح و تجهیزات، کاری انجام نمی شود در نتیجه حقوق و مزدی پرداخت نمی گردد تا مکلف به پرداخت از حق بیمه باشد. بنابراین شایسته است میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مصالح و تجهیزات، از کل اعتبار پروژه تفکیک گردد. سپس حق بیمه متعلقه بر اساس لیست اسامی کارکنان و مزد و حقوق آنان تعیین و در صورت عدم امکان دسترسی به لیست و اسامی کارکنان طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به نسبت وجه باقیمانده اقدام گردد. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای فوق الذکر و طرح آن در هیات تشخیص مطالبات حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد .

رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاوشی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به اینکه دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد یادلالت بر تضییع حق داشته باشد. بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد این رای وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهدوی - عزیزی

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۵

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

رأی دیوان ;

در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعتراض به رای شماره ۱۴/۳۳-۹۲/۸/۹ هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات( دایر بر احتساب مبلغ اختصاصی به خرید مصالح برای کسر حق بیمه) با توجه به اینکه حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بر اساس مزد وحقوق کارکنان تعیین می گردد و در رابطه با خرید مصالح و تجهیزات، کاری انجام نمی شود در نتیجه حقوق و مزدی پرداخت نمی گردد تا مکلف به پرداخت از حق بیمه باشد. بنابراین شایسته است میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مصالح و تجهیزات، از کل اعتبار پروژه تفکیک گردد. سپس حق بیمه متعلقه بر اساس لیست اسامی کارکنان و مزد و حقوق آنان تعیین و در صورت عدم امکان دسترسی به لیست و اسامی کارکنان طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به نسبت وجه باقیمانده اقدام گردد. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای فوق الذکر و طرح آن در هیات تشخیص مطالبات حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد .

رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاوشی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد یادلالت بر تضییع حق داشته باشد. بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد این رای وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهدوی - عزیزی