رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب حق کارانه و بهره وری در حقوق بازنشستگی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۸۸۵
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۸۸۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب حق کارانه و بهره وری در حقوق بازنشستگی
قاضیسامانلو
محمدرضا دلاوری
باقری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب حق کارانه و بهره وری در حقوق بازنشستگی: حق کارانه و بهره وری، از مزایای مستمر و مشمول کسور حق بیمه نیست و در تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۵۲۸ مورخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

در خصوص شکایت آقای ح.ز. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته الزام سازمان به پرداخت یک دوره کارانه و بهره وری قبل از بازنشستگی و لحاظ مستمری، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و لایحه دفاعیه خوانده، نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۲۴۵ مورخ ۹۱/۵/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارانه و بهره وری را جزء مزایای غیرمستمر دانسته و در مزایای غیرمستمر حق بیمه پرداخت نمی شود تا در حکم بازنشستگی لحاظ شود، بر این اساس شکایت شاکی وارد نیست. مستندا به رأی وحدت رویه فوق الذکر و مواد ۱۰ ،۱۱ ،۶۵ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری

سامانلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

وفق ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و بند ۳ ماده ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض عنه شود و ازآنجایی که دادنامه مورد اعتراض، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض عنه عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

باقری دلاوری