رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه پردازی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۳۴۸
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۳۴۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۰۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه پردازی
قاضیمحمدرضا شجاعی نوری
محمدرضا دلاوری
رحیم باقری زیاری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه پردازی: مدت خدمت سربازی مشمولان قانون تأمین اجتماعی، پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول قانون مورد اشاره، جزء سوابق پرداخت حق بیمه ی ایشان ، بدون نیاز به پرداخت حق بیمه ایام مذکور، محسوب می شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه شاکی پیش از اعزام به خدمت نظام وظیفه، بیمه پرداز تأمین اجتماعی بوده و حسب ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و دادنامه شماره ۱۱۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲ *هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی استحقاق احتساب مدت خدمت نظام وظیفه در سنوات پرداخت حق بیمه بدون دریافت حق بیمه را دارد و اقدام سازمان در دریافت حق بیمه مدت سربازی برخلاف مقررات ماده ۹۵ قانون صدرالذکر بوده، لذا شکایت شاکی درخور پذیرش بوده، حکم به ورود شکایت و استرداد مبلغ حق بیمه دوران خدمت نظام وظیفه در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری

شجاعی نوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود، و ازآنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ر أی معترض به عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

باقری زیاری - دلاوری