رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب دوران اسارت به عنوان سابقه خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۱۹۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۱۹۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۰۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب دوران اسارت به عنوان سابقه خدمت
قاضیذبیح اله واحدی
محمدرضا دلاوری
گودرزی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب دوران اسارت به عنوان سابقه خدمت: مدت اسارت آزادگان، اعم از این که قبل یا پس از اسارت در دستگاه های اجرایی شاغل باشند، به ازای هر سال اسارت، دو سال سابقه خدمت رسمی مرتبط محسوب می شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

باتوجه به مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن و لایحه تقدیمی از طرف شکایت مثبوت به شماره ...، نظر به اینکه طبق ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۳، مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازای هرسال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و طبق قانون تفسیر قانون صدرالذکر مصوب ۱۳۸۹، حقوق و مزایای دوران اسارت شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیرشاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل نبوده اند می شود و طبق تصویب نامه شماره ۲۵۶۸۲۵/ت ۴۵۶۵۰ه -۱۳۹۰/۱۲/۲۸ هیأت وزیران و جزء چ بند ۴-۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، تعهدات موضوع قانون مذکور به ازای هر ماه، شش میلیون ریال، هر ماه اسارات دوازده میلیون ریال تعیین شده است و دلیلی بر پرداخت حقوق و مزایای شاکی به نحو مذکور ارائه نگردیده است، شکایت درحد مبلغ مصوبه و قانون مذکور موجه تشخیص داده می شود و با استناد به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت در حد مذکور صادر و اعلام می گردد. لازم به ذکر است طبق ماده ۵۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مرخصی های استحقاقی آزادگان (شاکی) در طول ایام اسارت، مشمول قانون صدرالذکر براساس آخرین حقوق و مزایای شاکی بایستی پرداخت شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رییس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری

گودرزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای مورد اعتراض به استناد مصوبه هیات وزیران و قانون بودجه سال ۱۳۹۰، صادر شده و تجدیدنظرخواه نیز تلویحا ... استحقاق شاکی [را] قبول دارد، لیکن دلیلی بر اجابت کامل آن ارائه نکرده است. اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه سیزدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

واحدی - دلاوری