رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب دوره کارآموزی به عنوان سابقه خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۰۳۴
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۰۳۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب دوره کارآموزی به عنوان سابقه خدمت
قاضیموسوی
حجت سبزواری نژاد
مرتضی عاشوری
کریمی‏تبار
آریافر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب دوره کارآموزی به عنوان سابقه خدمت: دوره کارآموزی از جمله بهورزی به عنوان پیشنیاز استخدام، ضروری بوده و صرفا در موارد خاصی که قانون تصریح به آن دارد به عنوان سابقه خدمت منظور میگردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست آقای ب.ح. به طرفیت د. به خواسته احتساب دو سال دوره بهورزی به عنوان سنوات خدمت؛ با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به این که دوره کارآموزی به عنوان پیش نیاز جهت استخدام ضروری می باشد و صرفا در موارد خاص برای متعهدین خدمت در آموزش و پرورش دوره تحصیلی که قانون تصریح دارد سابقه منظور می گردد، بنابراین خواسته موجه نمی باشد. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رأی دیوان

خواسته شاکی فاقد مبنای قانونی بوده و الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد و موجبی بر اعمال ماده ۱۸ فراهم نیست. لذا به استناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون مذکور و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد درخواست نامبرده، نتیجتا دادنامه شماره ۱۶۷۶-۲۵/۹/۹۱ تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

موسوی سبزواری نژاد کریمی تبار عاشوری آریافر