رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات تحصیل معلمان به عنوان سابقه خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۰۴
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۰۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب سنوات تحصیل معلمان به عنوان سابقه خدمت
قاضیحسینی طباطبائی
غلامرضا مولابیگی
قوامی
مرتضی عاشوری
آریافر
کریمی‏تبار

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات تحصیل معلمان به عنوان سابقه خدمت: احتساب سنوات تحصیل به عنوان سابقه خدمت در خصوص فارغالتحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که فاقد تعهد خدمت به آموزش و پرورش هستند، فاقد جواز قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته از سال های ۶۴ لغایت ۶۸ به اداره آموزش و پرورش، تعهد خدمت دبیری داشته و دو سال سابقه حق التدریسی داشته و سپس به استخدام رسمی پذیرفته شده، لیکن اداره مذکور مدت مزبور را به عنوان سابقه خدمت احتساب نکرده. نظر به این که احتساب سنوات تحصیل به عنوان سابقه خدمت به موجب قانون متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش، فقط در خصوص متعهدین به خدمت که از بدو تحصیل به استخدام آموزش و پرورش پذیرفته می شوند میسور بوده و در خصوص فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که فاقد تعهد خدمت به آموزش و پرورش بوده، احتساب مدت تحصیل فاقد جواز قانونی است که در ما نحن فیه، شاکیه دلیلی بر اینکه جزو متعهدین خدمت به آموزش و پرورش است ارائه نکرده و از طرفی طبق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، خدمت تمام وقت افراد در موسسات و وزارتخانه های دولتی که به صورت غیررسمی (حق التدریس) صورت پذیرفته به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل محاسبه است و دلیلی بر این که خدمت شاکیه تمام وقت بوده است ارائه نشده و اداره طرف شکایت نیز علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال نداشته، لذا در وضعیت کنونی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

حسینی طباطبائی مولابیگی قوامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره ۰۱۷۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ شعبه اول دیوان عدالت اداری، در راستای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، نظر به این که برابر مدارک ابرازی از طرف وکیل شاکی و نیز طرف دعوی تعهد خدمتی شاکیه به لحاظ عدم تأیید صلاحیت ایشان در استخدام به آموزش و پرورش گواهی طی شماره ... مورخ ... سر دفتر شماره ... دفتر ... ارومیه فسخ گردیده است و نیز هیأت مرکزی برابر [رأی] شماره ... مورخ ... با استخدام ایشان موافقت ننموده است و نیز تعهد خدمتی شاکی در خصوص تحصیل در دانشگاه و پرداخت هزینه تحصیلی از ناحیه آموزش و پرورش بوده است و اداره مذکور متعهد به احتساب سوابق دوران تحصیلی شاکیه نگردیده است و نیز وکیل شاکی در جلسه اخذ توضیح، مطالب منعکس در دادخواست را تکرار نموده است و وضعیت استخدامی شاکیه منصرف از ماده ۶ قانون متعهدین خدمت و ماده ۷ آیین نامه اجرایی است و به علاوه با فسخ تعهد خدمتی رابطه ایشان با وزارت آموزش و پرورش قطع گردیده است و به کارگیری مجدد ایشان در واقع استخدام مجدد بوده است نه به جهت تعهد خدمتی که قبلا شاکیه به آموزش و پرورش داده است و سپس حسب مشروح بالا قطع گردیده است و هم چنین سابقه خدمتی معلمین که وضعیت رسمی نداشته اند و به صورت حق التدریس بوده است، در تعطیلات فصلی به عنوان سابقه خدمتی محسوب نمی گردد. علیهذا بنا به مراتب فوق، به لحاظ عدم احراز وقوع اشتباه بین در دادنامه معترض عنه، موجب اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری فراهم نمی باشد و مستندا به قانون مذکور و ماده ۱۰ همان قانون، با رعایت ماده ۱۲۰ قانون تشکیل و آیین دادرسی مدنی، با رد اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه معترض عنه نتیجتا مورد تأیید قرار می گیرد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری

عاشوری آریافر کریمی تبار