رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدریس

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۶۷۰
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۶۷۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب سنوات خدمت معلمان حق التدریس
قاضیاحمدخضرایی
زین العابدین تقوی
پیریایی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدریس: ایام خدمت معلمان حق التدریس که به میزان ساعات الزامی اعلامی، دارای سابقه خدمت تمام وقت هستند، به استثنای ایام نوروز و تابستان، به عنوان سنوات خدمت دولتی محسوب می گردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری در صورتی که خدمت کارمند به صورت تمام وقت بوده و از محل بودجه دولتی حقوق دریافت می کرده است یعنی محل خدمت نامبرده در دستگاه دولتی باشد و از طرفی برابر با آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشوری به ویژه مواد ۱ و ۲ و دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آئین نامه یاد شده، خدمت تمام وقت دبیران و مربیان امور تربیتی مدارس را برابر ۲۴ ساعت در هفته و معلمان مقطع ابتدایی را ۲۸ ساعت در هفته اعلام شده است.بنابراین معلمین حق التدریس که دارای سابقه خدمت تمام وقت بر اساس ساعات اعلامی در مقررات یاد شده را دارا می باشند، مشمول آنها خواهند بود. بدیهی است ایام تعطیلات نوروزی و تابستان که در آن خدمتی ارائه نشده است از این امر مستثنی هستند. بنابراین تمامی مراتب پیشگفته، چون شاکی پرونده دارای شرایط موصوف می باشد، حکم به ورود شکایت در حد اعمال مقررات مذکور در حق وی صادر و اعلام می گردد. رای صادره در بازه ی زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بامداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظر خواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدید نظر دیوان با درنظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شعبه بدوی را تائید وابرام می کند. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تقوی - خضرایی