رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات معلمین حق التدریس

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۶۷۹
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۶۷۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب سنوات معلمین حق التدریس
قاضیمحمدرضا دلاوری
نبی اله کرمی
پیریایی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات معلمین حق التدریس: معلمین حق التدریس که دارای سابقه خدمت تمام وقت بر اساس ساعات تعیین شده در مقررات می باشند، و از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می کنند، مشمول احتساب سنوات خدمت می باشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری در صورتی که خدمت کارمند به صورت تمام وقت بوده و از محل بودجه دولتی حقوق دریافت می کرده است یعنی محل خدمت نامبرده در دستگاه دولتی باشد و از طرفی برابر با آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمین کشوری به ویژه مواد ۱و ۲ و دستورالعمل نحوه ی احتساب تجربه ی آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آئین نامه ی یاد شده، خدمت تمام وقت دبیران و مربیان امور تربیتی مدارس را برابر ۲۴ ساعت در هفته و معلمان مقطع ابتدایی را ۲۸ ساعت در هفته اعلام شده است. بنابراین معلمین حق التدریس که دارای سابقه خدمت تمام وقت بر اساس ساعات اعلامی در مقررات یاد شده را دارا می باشند، مشمول آنها خواهند بود. بدیهی است ایام تعطیلات نوروزی و تابستان که در آن خدمتی ارائه نشده است از این امر مستثنی هستند. بنابراین تمامی مراتب پیشگفته چون شاکی پرونده دارای شرایط موصوف می باشد. حکم به ورود شکایت در حد اعمال مقررات مذکور در حق وی صادر و اعلام می گردد. رای صادره در بازه ی زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت رأی معترض به عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نبی اله کرمی - محمد رضا دلاوری