رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سوابق بیمه ای در دوران دستیاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۸۵۰
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۸۵۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب سوابق بیمه ای در دوران دستیاری
قاضیاحمدخضرایی
زین العابدین تقوی
عبدالمنافی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سوابق بیمه ای در دوران دستیاری: سوابق بیمه ای خدمت در دوران دستیاری، در صورت اجتماع سایر شرایط، در صندوق بازنشستگی کشوری قابل احتساب است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی آقای ع. ج، درخواست سابقه بیمه دوران دستیاری خود را نموده، صرفنظر از اینکه مدارک وی به نحو کامل مبنی بر اشتغال به نحو تمام وقت در دانشگاههای دولتی نمی باشد، نظر به اینکه به استناد رأی هیأت عمومی ۲۰۰-۱۳۸۸/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این قبیل افراد در صورتی که به نحو تمام وقت اشتغال در دانشگاه دولتی داشته باشند، سابقه آنها در صندوق بازنشستگی کشوری قابل احتساب است و شاکی صندوق مزبور را طرف دعوی قرار نداده، لذا به جهت عدم توجه شکایت به تأمین اجتماعی، به استناد ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و در مورد دانشگاه دوم، با توجه به رأی ۶۷۵-۱۳۸۶/۸/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۱۶دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت ادارینظر به اینکه شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع. ج، به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه دوران دستیاری و احتساب سابقه بیمه ای، قبلا رسیدگی و به دلیل عدم توجه شکایت به تأمین اجتماعی، قرار رد و در مورد دانشگاه نیز قرار رد صادر که پس از اعتراض شعبه محترم ۹ تجدیدنظر نسبت به نقض قرار شعبه ۱۶ دیوان اقدام نموده، شعبه ۱۶ دیوان با وجود عقیده خود به همان نظر و استدلال قبلی، لکن به جهت تبعیت از مرجع قضایی بالاتر، به استناد مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دیگر به احتساب سابقه ایام دستیاری را صادر می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

رییس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱۳۶۹/۵/۲۰ لغایت ۱۳۷۲/۵/۲۰ به عنوان دوره دستیاری در بیمارستان گلستان اهواز اشتغال داشته و صندوق بازنشستگی نامبرده نیز صندوق تأمین اجتماعی بوده، بنابراین بر مبنای مواد ۱ و ۴ و ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، خواسته وی مقبول و سوابق قابل احتساب است. لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن نقض دادنامه مارالذکر، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده رأی (قرار) ارجاع می کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

زین العابدین تقوی - احمد خضرایی

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع. ج، به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه دوران دستیاری و احتساب سابقه بیمه ای، قبلا رسیدگی و به دلیل عدم توجه شکایت به تأمین اجتماعی، قرار رد و در مورد دانشگاه نیز قرار رد صادر که پس از اعتراض شعبه محترم ۹ تجدیدنظر نسبت به نقض قرار شعبه ۱۶ دیوان اقدام نموده، شعبه ۱۶ دیوان با وجود عقیده خود به همان نظر و استدلال قبلی، لکن به جهت تبعیت از مرجع قضایی بالاتر، به استناد مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دیگر به احتساب سابقه ایام دستیاری را صادر می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

رییس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱۳۶۹/۵/۲۰ لغایت ۱۳۷۲/۵/۲۰ به عنوان دوره دستیاری در بیمارستان گلستان اهواز اشتغال داشته و صندوق بازنشستگی نامبرده نیز صندوق تأمین اجتماعی بوده، بنابراین بر مبنای مواد ۱ و ۴ و ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، خواسته وی مقبول و سوابق قابل احتساب است. لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن نقض دادنامه مارالذکر، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده رأی (قرار) ارجاع می کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

زین العابدین تقوی - احمد خضرایی