رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق العاده اضافه کار در حقوق بازنشستگی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۴۰۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۴۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب فوق العاده اضافه کار در حقوق بازنشستگی
قاضیعلی اصغرجعفری ورامینی
قاسم اسکندری
آزادی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق العاده اضافه کار در حقوق بازنشستگی: مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر بوده و فوقالعاده اضافه کار در ردیف پرداختهای مشمول کسور بازنشستگی قرار نمی گیرد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست [به خواسته احتساب اضافه کاری در حقوق بازنشستگی] و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین؛ نظر به اینکه به صراحت ماده ۱۰۶ از قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون فوق البیان می باشد و فوق العاده اضافه کار موضوع بند (۹) ماده ۶۸ مارالذکر که در ردیف پرداخت های مشمول کسور بازنشستگی قرار نمی گیرد. مضافا اینکه مطابق مفاد تبصره ذیل ماده ۱۰۱ از قانون فوق التوصیف که مقرر می دارد کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر (منظور قانون گذار اضافه کار است) آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یک جا از تأمین (صندوق تأمین) اجتماعی دریافت نمایند. بنا به مراتب فوق، شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری

آزادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. لذا مستندا به ماده مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نشده، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جعفری ورامینی اسکندری