رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق العاده جذب هیأت های امناء در پاداش پایان خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۵۶
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۵۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب فوق العاده جذب هیأت های امناء در پاداش پایان خدمت
قاضیدیزجی
حجت سبزواری نژاد
محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق العاده جذب هیأت های امناء در پاداش پایان خدمت: فوقالعادههای ویژه هیأت امنا مشمول کسور بازنشستگی بوده و باید در پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصیهای استفاده نشده مورد محاسبه قرار گیرد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور [الزام دانشگاه علوم پزشکی ... اصفهان به کسر کسورات بازنشستگی از فوق العاده جذب مصوب هیأت امنا و الزام سازمان بازنشستگی به قبول و پذیرش کسورات مذکور و پرداخت آن از تاریخ ...] نظر به این که وفق مصوبه شماره ۴۹۲۳۶/ ت ۵۳۶ ه-۵/۳/۸۸ هیأت وزیران، فوق العاده های مصوب هیأت های امنا مندرج در حکم کارگزینی مشمول کسورات بازنشستگی است، وفق رأی شماره ۴-۱۵/۱/۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فوق العاده مذکور می بایستی در پاداش و بازخرید مرخصی نیز لحاظ گردد. علی هذا با این وصف، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲، حکم بر الزام دانشگاه به کسر کسورات بازنشستگی از فوق العاده جذب مصوبه هیأت امنا و نیز الزام سازمان بازنشستگی به پذیرش کسورات مذکور و پرداخت حقوق بازنشستگی با لحاظ فوق العاده مذکور صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری

دیزجی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به این که رأی معترض به در تاریخ ... به تجدیدنظرخواه ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ ... به دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است، از آ نجایی که تجدیدنظرخواه در خارج از مهلت مقرر قانونی اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده به استناد مواد ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

سبزواری نژاد مهری