رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق العاده جذب هیئت امنای دانشگاه در حقوق بازنشستگی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۱۷
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۱۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب فوق العاده جذب هیئت امنای دانشگاه در حقوق بازنشستگی
قاضیفرح پور
حجت سبزواری نژاد
محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق العاده جذب هیئت امنای دانشگاه در حقوق بازنشستگی: فوق العاده جذب هیئت امنای دانشگاه ها، از مزایای مستمر موضوع ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و قابل محاسبه در حقوق بازنشستگی نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۸۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

با عنایت به این که خواسته های مطروحه [تقاضای اصلاح حکم مستمری بازنشستگی و اعمال فوق العاده جذب هیئت امنا]، هیچ گونه توجهی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری نداشته و دانشگاه علوم پزشکی [شهید بهشتی تهران] و صندوق بازنشستگی، متولی پاسخگویی به شکایت مطروحه بوده، بنابراین مستندا به بند ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت مطروحه به طرفیت معاونت مذکور صادر و اعلام می گردد؛ و در مورد صندوق بازنشستگی، با عنایت به این که فوق العاده جذب از مصادیق فوق العاده های موضوع ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا موجبی جهت کسر کسورات بازنشستگی از آن فراهم گردد و صرف کسر کسورات بازنشستگی با وصفی که برخلاف قانون فوق بوده، ایجاد حق مکتسبه ای برای شاکی از جهت مؤثر بودن آن در میزان حقوق بازنشستگی شاکی نمی نماید، بنابراین در مورد خواسته اصلاح حکم مستمری بازنشستگی و اعمال فوق العاده جذب هیئت امنا در آن و محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس آن و پرداخت مابه التفاوت، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد و در مورد خواسته مطالبه پاداش پایان خدمت مطروحه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی، با عنایت به این‏که دانشگاه مذکور مدعی پرداخت پاداش پایان خدمت نشده و این‏که پرداخت آن پس از بازنشستگی شاکی از تکالیف این دانشگاه بوده، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت پاداش پایان خدمت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

فرح پور

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم چنین اظهارات دانشگاه شهید بهشتی در دادخواست تجدیدنظرخواهی که دلیلی مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت به تجدیدنظرخوانده ارائه نداده است و اساسا اشاره ای به آن نیز ننموده است، ازآنجایی که دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی را فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض به غیر وارد [بوده]، لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی مذکور را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

سبزواری نژاد - مهری