رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب مدت اسارت به عنوان سابقه خدمت رسمی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۰۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۰۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب مدت اسارت به عنوان سابقه خدمت رسمی
قاضیعلیقلی فرح پور
محمدرضا دلاوری
گودرزی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب مدت اسارت به عنوان سابقه خدمت رسمی: عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شوند، با تمایل آنان به ازای هر سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرارخواهد گرفت.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

باتوجه به محتویات پرونده نظر به اینکه طبق ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازای هرسال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، طبق قانون تفسیر قانون مذکور مصوب ۱۳۸۹ حقوق و مزایای دوران اسارت شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل نبوده اند می شود و طبق تصویب نامه شماره ه ۴۵۶۵۰ت/۲۵۶۸۲۵-۱۳۹۰/۱۲/۲۸ هیات وزیران –(چ) بند ۲۴-۳-۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تعهدات موضوع قانون مذکور به ازاء هر ماه شش میلیون ریال هر ماه اسارت دوازده میلیون ریال تعیین شده و دلیلی بر پرداخت حقوق و مزایای شاکی به نحو مذکور ارائه نگردیده است و این حق در زمان دولتی بودن شرکت ثابت بوده است. شکایت در حد مبلغ مصوبه و قانون مذکور موجه است. با استناد به ماده (۱۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت در حد مبلغ مذکور صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری

گودرزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

علیقلی فرح پور - محمدرضا دلاوری