رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۵۵۳
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۵۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت
قاضیمحمدرضا شجاعی نوری
علی اصغرجعفری ورامینی
قاسم اسکندری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت: مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل و یا حین اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و استناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه حسب تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار مدت خدمت نظام وظیفه مشاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گردد و لذا با توجه به مراتب شکایت شاکی در خور پذیرش بوده حکم به ورود شکایت و اقدام سازمانی طرف شکایت به پذیرش و احتساب سابقه خدمت اوراق سربازی در سنوات کار شاکی صادر و اعلام می گردد این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری

شجاعی نوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مستندا به ماده مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نشده قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جعفری ورامینی اسکندری