رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۰
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۹/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه
قاضیرحیمی
ورامینی
قاسم اسکندری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه: مدت خدمت وظیفه مشمولین صندوق تأمین اجتماعی که قبل از خدمت سابقه پرداخت حق بیمه داشته و پس از خدمت در مؤسسات مشمول صندوق مزبور اشتغال به کار دارند، جز سابقه پرداخت حق بیمه آن ها منظور خواهد شد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

باعنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی، نظر به اینکه ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته: مدت خدمت وظیفه مشمولین صندوق تأمین اجتماعی چنانچه قبل از خدمت دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشند و پس از خدمت نیز در مؤسسات مشمول صندوق مزبور اشتغال به کار یابند واجد شرائط موضوع ماده ۹۵ می باشند و با عنایت به اینکه با صدور رأی شماره ۱۱۳۰-۳/۱۰/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهارات سازمان مبنی بر شمول مفاد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار نسبت به اینگونه افراد قابل پذیرش نمی باشد. بعلاوه اینکه قانون استنادی نسبت به افرادی که پس از تصویب آن خدمت سربازی را انجام داده اند شامل می گردد، در حالی که شاکی خدمت سربازی را سال ها قبل از تصویب قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ انجام داده است و دارای حق مکتسب گردید. بنابراین شکایت طرح شده وارد تشخیص گردید و مستندا به مقررات ذکر شده و مواد ۱۰ و ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت به شرح مندرج در ستون خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری

رحیمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رأی شعبه بدوی گردد از ناحیه تجدید نظر خواه ابراز نگردیده و چون رأی معترض عنه منطبق با مقررات صادر گردیده است، مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی رأی معترض عنه عینا تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

ورامینی اسکندری