رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب مدت زمان انفصال کارمند در سوابق خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۱۸۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۱۸۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب مدت زمان انفصال کارمند در سوابق خدمت
قاضیعلیقلی فرح پور
محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب مدت زمان انفصال کارمند در سوابق خدمت: مدت زمان انفصال از خدمت تا تعیین تکلیف در خصوص اخراج، در سنوات خدمت محاسبه نمی شود و در صورت تصمیم بر عدم اخراج، تنها در خصوص بازگشت به کار موثر خواهد بود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه جدایی شاکی ازخدمت به سبب تصمیم بر اخراج وی بوده و ایشان درمدت انفصال به سبب قانونی ممنوع از خدمت بوده و تبعا درمحل خدمت خود حاضر نشده است و لغو رای اخراج ایشان صرفا اثر تصمیم سابق را از بین برده و موجب تجویز برگشت وی به خدمت شده است و اثری دراحتساب سنوات دور از خدمت ایشان درسوابق خدمتی ندارد. لذا شکایت ایشان به نظر غیرموجه بوده حکم به ردشکایت ایشان صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری - خلیل زاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل ونتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد . لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای معترض عنه عینا تایید واستوار می گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فرحپور - محمدی