رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب کارآموزی وکالت به عنوان سابقه کارگری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۶۲۰
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۶۲۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب کارآموزی وکالت به عنوان سابقه کارگری
قاضیمحمدرضا دلاوری
علیقلی فرح پور
سیدحسین بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب کارآموزی وکالت به عنوان سابقه کارگری: ازآنجایی که کارآموزان وکالت دارای خصیصه های یک کارگر از جمله تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما و انجام کار درقبال دریافت حق السعی نمی باشند و در دفتر وکیل سرپرست و نه کارفرما تحت نظارت فعالیت می نمایند، کارگر محسوب نمی گردند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

از آنجایی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند، اقامه و احراز نداشته و آنچه به عنوان دلائل و براهین مخالفت مدلول رأی با موازین مطرح شده درحدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه معیارهای تشخیص کارگر از سایر افراد شاغل عبارت است از اینکه اولا کارگر باید شخص حقیقی باشد ثانیا در انجام کار از دیگری تبعیت حقوقی و اقتصادی نماید توضیح اینکه کارگر به دستور کارفرما شروع به کار نماید و کارفرما بر اجرای کارش نظارت نماید که این تبعیت حقوقی است و دیگر ابراز و وسائل کار و مواد اولیه را برای انجام کار از کارفرما بگیرد که این هم تبعیت اقتصادی است ثالثا کارگر باید کار را در قبال دریافت حق السعی اعم از مزد و حقوق و سایر مزایای پیش بینی شده در قانون کار انجام دهد و از آنجائیکه براساس دلائل تجدیدنظر خواه کاراموزان وکالت که با معرفی کانون وکلا به وکلای بالای ۱۰سال سابقه وکالت معرفی و در دفتر وکیل سرپرست تحت نظارت فعالیت می نماید دارای این سه مشخصه فوق نمی باشد. بنابراین مطابق ماده ۲ قانون کار کارگر محسوب نمی شود و رأی هیأت تشخیص مطالبات از این حیث واجد ایراد است. لذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به ورود شکایت و الزام هیأت مشخص مطالبات به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به مواد ۶۳ و ۷۱ قانون دیوان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

علیقلی فرح پور - محمدرضا دلاوری