رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب کمک هزینه مسکن در محاسبه پاداش پایان خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۳۷۸
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۳۷۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب کمک هزینه مسکن در محاسبه پاداش پایان خدمت
قاضیرحیمی
باقری
تقوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب کمک هزینه مسکن در محاسبه پاداش پایان خدمت: کمک هزینه مسکن، جزو مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه بازنشستگی نبوده و بر این اساس، در تعیین میزان پاداش پایان خدمت محاسبه نمیشود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتوای پرونده و اظهارات اصحاب دعوی به شرح دادخواست [پرداخت حق بیمه فوق العاده حق مسکن توسط شرکت و قبول آن توسط سازمان و احتساب آن در پاداش پایان خدمت] و لوایح تقدیمی و مستندات ارائه شده؛ نظر به این که ملاک محاسبه در پرداخت پاداش پایان خدمت و مبلغ مستمری بازنشستگی، مستندا به رأی شماره ۵۰۱-۴۷۸-۲۷/۹/۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده ها مصوب سال ۷۹، آخرین حقوق و فوق العاده های [مستمر] مشمول کسور بازنشستگی می باشد و با توجه به این که کمک هزینه مسکن جزو مزایای مستمر نمی باشد تا مشمول کسر حق بیمه بازنشستگی گردد و با عنایت به این که شاکی در مورد مستمر بودن هزینه مسکن، مستند قانونی ارائه نکرده است، بنابراین، شکایت طرح شده غیر وارد تشخیص گردید و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری

رحیمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان، با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان، به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

باقری تقوی