رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث بنای تجاری در ملک مشاعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۷۳۴
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۷۳۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاحداث بنای تجاری در ملک مشاعی
قاضیمرتضی عاشوری
رامینمرادی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث بنای تجاری در ملک مشاعی: احداث بنای تجاری در ملک مشاعی واقع در طرح پارک، مغایر با طرح تفضیلی و اصول شهرسازی و کاربری مربوط می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته نقض رأی قطعی ش ۹۰۰۶۱۹-۹۰/۷/۱۷ ک ماده صد قانون شهرداری]نظر به اینکه اولا- شاکی مدعی است رأی بدوی ابلاغ نگردیده وبه جای مشخصات مالک نام رستوران (سعید) را قیدکرده ثانیا- سال ساخت مشخص نشده است. ثالثا- تعداد کسری پارکینگ بیان و روشن نشده است. رابعا- ضرورت رأی تخریب محرز نگردیده خامسا- بجای پلاک واقعی (فرعی) ملک که در پروانه کسب مشخص شده بود تحت عنوان پلاک فرعی صوری قیدگردیده سادسا- بعلت عدم ابلاغ رأی که بدوی قطعی گردیده و از یک مرحله دادخواهی محروم شده است . علی هذا شکایت وارد تشخیص و با نقض رأی مورد اعتراض رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و ملاحظه مفاد دادخواست و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری بارعایت مفاد این رأی به همان کمیسیون صادره کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه سی ام دیوان عدالت اداری - حبیب الله م. ی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

احداث بنای تجاری (رستوران) به مساحت ۹۵ متر مربع در ملک مشاعی واقع در طرح پارک که سند ارائه شده نیز باغ می باشد مغایر با طرح تفضیلی و اصول شهرسازی و کاربری مربوط می باشد مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه

عاشوری - مرادی