رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث بنای تجاری در منطقه غیرتجاری و صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۱۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۱۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاحداث بنای تجاری در منطقه غیرتجاری و صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
قاضیمحمد حسن پیرزاده
محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث بنای تجاری در منطقه غیرتجاری و صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری: اتخاذ تصمیم در مورد محل کسب و پیشه و یا تجارتی که بر خلاف مقررات مندرج در پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری دایر شده و تخلف ساختمانی محسوب میگردد با کمیسیون ماده صد شهرداری بوده و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب میباشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

هرچند صدور دستور موقت نشان نمیدهد که حق با کدامیک از طرفین پرونده بوده و در محاسبات شعبه به هیچ وجه منظور نمیگردد ، لکن با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن – نظر به اینکه فعل/ترک فعل- مشتکی عنه سبب ورود خسارت میگردد و جبران آن غیر ممکن و متعسر خواهد بود، بنابراین شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده ۳۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رای مذکور صرفا در خصوص تخریب صادر و اعلام میدارد. این دستور قطعی است.

دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - خراسانی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری از آنجایی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند، اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رأی با موازین مطرح شده درحدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی [اعتراض به رأی قطعی شماره ... کمیسیون ماده ۱۰۰] غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. ضمنا دستور موقت صادره کان لم یکن و لغو میگردد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - خراسانی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریبا بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب حکم مقرر در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ در صورتی که برخلاف مقررات مندرج در پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مطرح و در مورد تعطیل کسب یا پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد. بنابراین استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد شورای حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه بدوی در رد شکایت شاکی و تایید و استواری رای معترض عنه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است. با این وصف با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مهری پیرزاده

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

از آنجایی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند، اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رأی با موازین مطرح شده درحدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی [اعتراض به رأی قطعی شماره ... کمیسیون ماده ۱۰۰] غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. ضمنا دستور موقت صادره کان لم یکن و لغو میگردد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - خراسانی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب حکم مقرر در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ در صورتی که برخلاف مقررات مندرج در پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مطرح و در مورد تعطیل کسب یا پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد. بنابراین استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد شورای حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه بدوی در رد شکایت شاکی و تایید و استواری رای معترض عنه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است. با این وصف با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مهری پیرزاده