رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث محل کسب و پیشه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۱۰۵
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۱۰۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاحداث محل کسب و پیشه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی
قاضیمحمد مهری
محمد حسن پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث محل کسب و پیشه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی: در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

از آنجائی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخلف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رأی با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد، لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض عنه، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری - متولی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی (تجدیدنظرخواه) به رأی صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها درخصوص اعاده به وضع سابق معترض بوده که شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه تجدید نظرخواسته با این استدلال که رأی معترض عنه صادره از کمیسیون ماده صد برابر مقررات قانونی بوده است حکم به رد شکایت صادر نموده است. علیهذا با عنایت به موارد مذکور نظر به اینکه موجب حکم مقرر در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری به محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر می شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجاری اتخاذ تصمیم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور استفاده تجاری از قسمت هایی که ملک در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و حسب مورد، مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود و آراء شماره ۱۰۷ مورخ ۹۱/۰۳/۰۱ و ۲۱۲ مورخ ۸۷/۰۴/۰۲ هیأت های دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا و مفهوم می باشد. بدین لحاظ با غیر وارد بودن تقاضای تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته منطبق با موازین قانونی تشخیص و حکم تأیید و استواری دادنامه تجدید نظرخواسته صادره از شعبه بدوی مستندا به ماده ۷۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهری پیرزاده