رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث مطب در کاربری مسکونی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۶۹۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۶۹۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحداث مطب در کاربری مسکونی
قاضیمرتضی عاشوری
علیقلی فرح پور
محمدرضا دلاوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث مطب در کاربری مسکونی: مطب پزشکان که برای ارائه خدمات پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می گردد، تجاری محسوب نشده و استفاده از اماکن مسکونی به منظور تأسیس مطب نیز فاقد اشکال میباشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۳* مطب پزشکان که برای عرضه خدمات عملی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود تجاری محسوب نمی شود، ثانیا به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب ۳۴ با اصلاحات الحاقی بعدی تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون فوق الذکر مطب از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود، ثالثا مطابق ماده واحده قانون مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰ استفاده از اماکن مسکونی به منظور مطب فاقد اشکال قانونی بوده و قابل طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیست. لذا بنا به جهات فوق رأی کمیسیون معترض به در ارتباط با احداث مطب در کاربری مسکونی واجد ایراد بوده و خواسته شاکی از این حیث موجه تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باتوجه به اینکه طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری و اجاره ای بلامانع اعلام شده است و اینکه تشخیص صاحبان حرف وابسته به امور پزشکی حسب نظر مشورتی دفتر حقوقی مجلس شورای اسلامی به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و اینکه استعلامی از وزارت مذکور صورت نگرفته و نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی شماره ۴۷۴۱ تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - علیقلی فرح پور