رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۴۵۸
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۴۵۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری
قاضیجواد جباری
محمد ساریخانی
معروفی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری: احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری، موجب تعطیلی محل میباشد و صدور حکم تخریب از سوی شهرداری در این مورد فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای ز.الف. ب. به طرفیت شهرداری منطقه ۴ ... مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... مورخ ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از ناحیه مرجع طرف شکایت و مجموعه اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه کمیسیون طرف شکایت در رأی صادره تنها دلیل صدور رأی تخریب را عدم تأمین پارکینگ قید نموده و این امر به تنهایی برای صدور رأی تخریب کفایت نمی نماید. مضافا اینکه احداث تجاری در منطقه غیر تجاری مشمول تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بوده و مستوجب تعطیل خواهد بود نه تخریب. لذا شکایت، موجه تشخیص و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری - معروفی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رای بدوی را فراهم نماید تحصیل و ارائه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض به را تایید و مقرر می نماید کمیسیون با جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موارد اختلاف مثل عدم رعایت موارد اصلاحی تامین پارکینگ، ضرورت تخریب و غیره (با هزینه شهرداری) مجددا به موضوع رسیدگی نماید. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جباری - ساریخانی