رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی در پارک و تغییر کاربری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۱۶۸
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۱۶۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی در پارک و تغییر کاربری
قاضیبشارتی فر
جواد جباری
محمد ساریخانی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی در پارک و تغییر کاربری: احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی هنری در پارک ها از سوی سازمان های ذی ربط، جهت استفاده بهتر از فضا و تأمین نیازهای عمومی، تغییر کاربری محسوب نمی شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۴۰۹ مورخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

اولا نظر به اینکه آقای ب.ف. فاقد سمت در طرح شکایت می باشد، لذا در اجرای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۹۲، قرار رد شکایت در این قسمت صادر می شود، ثانیا اقدامات تملکی شهرداری مرند در راستای استفاده از محل، جهت ایجاد فضای سبز بوده که این موضوع برابر نامه شماره ... (برگ ۳۳) و مفاد سند شماره ... دفترخانه شماره ... مرند، تأییدشده که دفاعیات اداره طرف شکایت مبنی بر واگذاری قسمتی از پلاک های تملکی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با ادعای تأمین نیازهای عمومی و ایجاد پارک تأسیسات طی لایحه شماره... آن مرجع، با مفاد معامله صورت گرفته برابر توافق نامه شماره ... با فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایرت دارد، زیرا حسب توافق نامه مزبور، قسمتی از اراضی تملک شده، در قبال املاک قطعه ... کاربری فرهنگی و پلاک ... واقع درکوی ... معاوضه گردیده و این اقدام با فلسفه و نظر قانون گذار در قوانین زمین شهری و اراضی شهری که تملک را جهت تأسیسات عمومی اجازه داده تعارض دارد، ثالثا شهرداری مرند برابر مفاد پرونده، بالأخص نامه شماره ... (برگ۲۷) و لایحه ثبت شده در این مرجع به شماره ...، تملک اراضی شکات را در راستای تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری قید نموده، درحالی که سطر آخر سند شماره ...، [تنظیمی در] دفترخانه شماره ... مرند، اقدامات تملکی را در راستای تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری ذکر نموده، رابعا سند مزبور خارج از مهلت زمان اعتبار قانون اراضی شهری تنظیم گردیده، بنابراین با وصف مزبور، نظر به قوانین فوق الاشعار و با در نظر گرفتن ماده ۷ قانون ثبت اسناد و املاک، حکم به ورود شکایت شکات و ابطال اقدامات تملکی اداره طرف شکایت نسبت به پلاک های... و ... مرند واقع در بخش ... تبریز را به نسبت حق‏ السهم شکات صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری

بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در تملک نقشی نداشته است، شکایت متوجه نبوده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده ۵۳ همان قانون، ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی در قسمت محکومیت سازمان مشتکی عنه، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری، با توجه به اینکه طبق رأی کمیسیون ماده ۱۲، نوعیت زمین دایر، متروکه اعلام گردیده است و نظر به اینکه تمامی اقدامات شهرداری بعد از اجرایی شدن قانون زمین شهری و در اجرای تبصره های ماده ۹ قانون مذکور (پس از اعلام نیاز، تائید ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام اجرائی، تأمین اعتبار نشر آگهی، عدم مراجعه مالک، تودیع وجه زمین در صندوق اداره ثبت، انتقال سند به دستور دادستان) انجام گرفته است و درج اشتباه اسم قانون اراضی به جای زمین شهری، باعث ابطال تملک نمی گردد و از سوی دیگر، احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی هنری در پارک ها توسط سازمان های ذی ربط برای استفاده بهتر، تغییر کاربری محسوب نمی شود، لذا تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد قانون مذکور و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شعبه بدوی، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جباری ساریخانی