رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختلاف در کارگر بودن افراد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۱۷/۹۰/۹۰۳۷۹۳
شماره دادنامه۱۷/۹۰/۹۰۳۷۹۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۷دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاختلاف در کارگر بودن افراد
قاضیرحیمی
روحی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختلاف در کارگر بودن افراد: احراز اینکه افراد مورد اختلاف، کارگر بودهاند یا در روز حضور بازرس در کارگاه صرفا برای تسویه حساب با کارفرما آمده بودند، نیازمند بررسی مجدد است و بدین جهت رأی هیأت تشخیص مطالبات نقض میگردد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شاکی طی دادخواست تقدیمی نسبت به حق بیمه مورد مطالبه و رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به شماره ۱۰۰۱۸ ۱۷/۶/۹۰ شامل یک دوره بدهی از تاریخ ۱/۱/۸۹ لغایت ۳۱/۶/۸۹ معترض و خواستار ابطال آن گردید که با توجه به مجموع محتوای پرونده و لایحه جوابیه مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان و مندرجات سابقه پیوست عمده اعتراض شاکی به این است زمانی را که بازرس اعلام نموده آقای (ک .ش.) و( م .ش.) و (م .چ.) مشغول کار بودند طبق مدارک پیوست و سند محضری نامبردگان در شرکت مشغول کار نبودند و صرفا جهت تسویه حساب و تحویل وسائل کارگاه در آن روز در کارگاه حضور داشته و بنابراین موضوع نیاز به بررسی مجدد دارد و بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و به استناد مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و ابطال رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و بررسی در هیئت صادر و اعلام می گردد و رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

رحیمی - روحی