رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیارات مدیر در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۱۳۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۱۳۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاختیارات مدیر در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان
قاضیاحمد خضرائی
زین العابدین تقوی فردود

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیارات مدیر در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان: صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در تغییر پست یا شغل سازمانی، نافی اختیارات مدیریت درتغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود به شرط آنکه موجب تنزل گروه مستخدم نگردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به تغییر سمت خود از پست مدیریت دبیرستان میثاق ناحیه ۴ اهواز معترض و تقاضای رسیدگی نموده است که با توجه به بررسی اوراق ومحتویات پرونده و ملاحظه شکایت شاکی و پرونده گزینشی ضمیمه و دفاعیات نماینده حقوقی آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز مبنی براینکه مدیر در اعمال مدیریت اختیار داشته است و رتبه شغلی شاکی تغییری ننموده که مستخدم برابر اوراق ضمیمه در طبقه شغلی ۱۱ ورتبه شغلی عالی در زمان مدیریت دبیرستان و پست سازمانی فعلی معاون فناوری آموزشی می باشد علیهذا هر چند برابر ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تغییر شغل یا پست سازمانی در صلاحیت هیأتهای تخلفات اداری است لیکن پیش بینی این مجازات در قانون تخلفات اداری نافی اختیارات مدیریت درتغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود و نیز باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۲ سال ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست کارمندان دستگاههای دولتی با توجه به ضرورت و مقتضیات اداری از اختیارات مدیریت اعلام گردیده و به موجب تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری درمواردی که تغییر پست مستخدم موجب تنزل گروه نامبرده گردد جلب رضایت وی ضرورت دارد که در ما نحن فیه دلیلی بر تنزل گروه نامبرده محرز نمی باشد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادرو اعلام می گردد . رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس علی البدل شعبه ۹ دیوان عدالت اداری - دهقان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظر خواه هم ایرادی برمخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظر خواهی درنتیجه دادنامه شعبه بدوی را تایید وابرام می کند رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشارشعبه

تقوی خضرایی