رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار تغییر پست سازمانی کارمندان بدون تنزل گروه و رتبه و مقررات استخدامی کارکنان گمرک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۳۰۱
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۳۰۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوع(۱)-اختیار تغییر پست سازمانی کارمندان بدون تنزل گروه و رتبه (۲)-مقررات استخدامی کارکنان گمرک
قاضیگودرزی
غلامرضا مولابیگی
علی اکبربختیاری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره (۱)-اختیار تغییر پست سازمانی کارمندان بدون تنزل گروه و رتبه (۲)-مقررات استخدامی کارکنان گمرک: (۱)-تغییر پست سازمانی مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، بنا بر مصالح و مقتضیات اداری و بدون تنزل گروه و رتبه، از اختیارات رئیس دستگاه اجرایی متبوع کارمند می باشد. ولی این اختیار شامل تنزل پست در مقام تنبیه اداری نیست. (۲)- کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می باشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن، نظر به این که طبق بند الف ماده ۴ قانون امور گمرکی، رئیس کل گمرک ایران بالاترین مقام اجرایی است و طبق بند (پ) آن، کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن هستند و تعیین تنزل مقام کارکنان متخلف به عنوان مجازات اداری، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان بر اساس ضوابط و مقتضیات اداری نیست، بنابراین شکایت غیرموجه تشخیص، با استناد به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، و رأی وحدت رویه شماره ۱۲-۱۳۸۱/۰۱/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری

گودرزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا- ماده ۴ قانون امور گمرکی، اختیار عزل و نصب و نقل و انتقال کارمندان گمرک را به رئیس کل گمرک واگذار نموده و تغییر و تنزل پست ایشان از اختیارات موضوع ماده ۴ قانون مذکور تلقی می گردد، ثانیا- هرچند به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۲ سال ۱۳۸۱، تغییر پست مستخدمین بنا به مصالح و مقتضیات اداری بدون تنزل گروه و رتبه ایشان، از اختیارات مدیریت اعلام شده است، لیکن تجدیدنظرخوانده دلیلی بر این که تغییر پست مستخدم بنا به مصالح و مقتضیات اداری صورت گرفته، ارائه نکرده و تنزل پست در مقام تنبیه اداری از اختیارات مدیریت دستگاه اداری نمی باشد، بنابراین با استناد به رأی وحدت رویه سابق الذکر و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰، تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه، حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال تصمیم اداره تجدیدنظرخوانده در تنزل پست تجدیدنظرخواه بدون رعایت مقررات قانونی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی- بختیاری