رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار دستگاه اجرایی در انتقال محل خدمت مستخدم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۳۰
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۳۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاختیار دستگاه اجرایی در انتقال محل خدمت مستخدم
قاضیحسن مهدوی
محمدرضا دلاوری
کریمی
موسوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار دستگاه اجرایی در انتقال محل خدمت مستخدم: انتقال محل خدمت مستخدم بنا به ضرورت تشکیلاتی، بدون تغییر در رشته و رسته شغلی و بدون کسر حقوق، از اختیارات دستگاه اجرایی متبوع می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن، چون دلایل ارایه شده درحدی که مثبت ایجاد ورود خسارت درصورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحویکه جبران آن در آتیه متعسرباشد – نبوده- و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت - احراز نمیگردد - علیهذا موضوع منطبق برمواد ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در اینخصوص صادر واعلام می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۴ دیوان عدالت اداری

موسوی- کریمی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریبا بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه تصویر احکام کارگزینی شاکیه، نظر به اینکه علیرغم انتقال مشارالیها به الف که براساس ضرورت تشکیلاتی صورت گرفته است، هیچگونه تغییری در رشته و رسته شغلی وی بوجود نیامده و از حقوق وی چیزی کسر نشده است. به استناد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری

کریمی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به اینکه دلیلی که ثابت نماید نسبت به تجدیدنظرخواه انتقال اجباری و خارج از حیطه اختیارات مدیریتی بوده اساسا در انتقال تغییر محل جغرافیایی که صورت پذیرفته باشد ارائه نگردیده، لذا با عنایت به مراتب فوق اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی شود و از آنجائی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

حسن مهدوی محمد رضا دلاوری

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه تصویر احکام کارگزینی شاکیه، نظر به اینکه علیرغم انتقال مشارالیها به الف که براساس ضرورت تشکیلاتی صورت گرفته است، هیچگونه تغییری در رشته و رسته شغلی وی بوجود نیامده و از حقوق وی چیزی کسر نشده است. به استناد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری

کریمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دلیلی که ثابت نماید نسبت به تجدیدنظرخواه انتقال اجباری و خارج از حیطه اختیارات مدیریتی بوده اساسا در انتقال تغییر محل جغرافیایی که صورت پذیرفته باشد ارائه نگردیده، لذا با عنایت به مراتب فوق اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی شود و از آنجائی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

حسن مهدوی محمد رضا دلاوری