رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد کار معین و تمدید آن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۴
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاختیار دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد کار معین و تمدید آن
قاضیمحسنسعادت
سید کاظم موسوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد کار معین و تمدید آن: ازآنجائیکه انعقاد قرارداد کار معین و تمدید آن از اختیارات دستگاه اجرایی بوده که بر حسب نیاز و ضرورت اقدام به بکارگیری در قالب قرارداد کار معین یا ساعتی می نماید، الزام و تکلیفی جهت انعقاد قرارداد یا تمدید آن، متوجه دستگاه اجرایی نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور [الزام به انعقاد قرارداد کار معین] نظر به اینکه شاکی از نیروهای قراردادی مشتکی عنه [اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان] بوده که با لحاظ برخی مصالح اداری نسبت به تمدید قرارکاری وی اقدام نشده است و توجها به اینکه وفق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری انعقاد قرارداد کار معین و تمدید آن از اختیارات دستگاه اجرایی بوده که بر حسب نیاز و ضرورت اقدام به بکارگیری در قالب قرارداد کار معین یا ساعتی می نماید و الزام و تکلیفی جهت انعقاد قرارداد یا تمدید قرارداد متوجه دستگاه اجرای نیست، علیهذا با این وصف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - دیزجی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نامبرده ازکارکنان قراردادی بوده که با ادامه خدمتش موافقت ننموده اند تقاضای انعقاد قرارداد کار معین را دارد که منجر به صدور دادنامه بدوی مبنی بر رد شکایت شده است. بلحاظ اینکه الزام قانونی به اجابت خواسته وجود ندارد و نظر به اینکه از سوی تجدید نظرخواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه شماره ۲۸۸۸-۹۳/۱۲/۰۹ تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

موسوی سعادت