رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار دستگاه اجرایی در تعیین محل خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۲/۸۹/۱۴۵۷
شماره دادنامه۲/۸۹/۱۴۵۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاختیار دستگاه اجرایی در تعیین محل خدمت
قاضیحسینی طباطبائی
مهدی لی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار دستگاه اجرایی در تعیین محل خدمت: تعیین محل خدمت کارمندان رسمی وفق تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از اختیارات دستگاه اجرایی است.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته: بیش از بیست سال سابقه خدمت در دانشکده علوم پزشکی اداره طرف شکایت اشتغال داشته لیکن دانشگاه مشتکی عنه اخیرا بر خلاف میل باطنی نامبرده محل خدمت وی را از اصفهان به مرکز بهداشت، درمان شهرستان رامشه تغییر داده است که به موضوع معترض و تقاضای رسیدگی دارد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره ۲۰۰۶۸۳-۱۰/۸/۸۹ دفتر این شعبه مبنی بر: جابه جایی محل خدمت مشارالیه بدون تغییر در رسته شغلی بنا به مقتضیات اداری و صلاحدید می باشد. نظر به اینکه اولا - تغییر محل خدمت شاکی بر اساس عدم مصلحت ادامه خدمت در شهر اصفهان به شرح مندرج در لایحه دفاعیه مشتکی عنه صورت پذیرفته است . ثانیا - مطابق تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت کارمندان رسمی از اختیارات دستگاه اجرایی ذیربط اداری اعلام گردیده است . ثالثا - بدون تغییر در رسته شغلی شاکی جابه جایی انجام گرفته بنا به مقتضیات بنابراین با وصف مراتب تخلف از قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه مشهود نیست لذا خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری اثر دستور موقت مورخ ۲۴/۵/۸۹ صادره از این شعبه ملغی اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۲ دیوان عدالت اداری

مهدی لی - حسینی طباطبائی