رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار مدیران در تغییر محل جغرافیایی خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۰۵۷
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۰۵۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاختیار مدیران در تغییر محل جغرافیایی خدمت
قاضیعلیقلی فرح پور
محمدرضا دلاوری
ذبیح اله واحدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار مدیران در تغییر محل جغرافیایی خدمت: نظر به اینکه تغییر محل جغرافیایی خدمت در اثنای خدمت، ازآنجائیکه جز مجازاتهای اداری محسوب می شود در نتیجه از اختیار و صلاحیت مدیران دستگاه های اجرایی خارج است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مندرجات اوراق پرونده ومراتب مذکور در گردش کار و ملاحظه مستندات طرفین شکایت نظر به اینکه شاکیه کارمند رسمی وزارت آموزش و پرورش و اداره کل طرف شکایت می باشد. با توجه به تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۹ آئینامه اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مذکور و دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با درنظر گرفتن اینکه بخش آرادان به شهرستان تبدیل شده و بر اساس مقتضیات و مصالح اداری و تشکیلاتی به نیروی بیشتری نیاز دارد و در انتقال شاکیه رسته رشته شغلی وی تغییر حاصل نشده و تنزل رتبه پیدا نکرده است. اقدام خلاف مقررات قانونی مشهود نیست و با استناد مواد و مستندات فوق الذکر اعتراض و شکایت غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مستندا به ماده ۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری - کریمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه شهرستان آرادان مطابق محتویات پرونده به شهرستان تبدیل شده ، از نظر تقسیمات جغرافیائی مستقل و جدای از محل خدمت تجدیدنظرخواه می باشد و براساس آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۱۵-۶۱۴-۹۱/۹/۶ تغییر محل جغرافیائی به جهت اینه جزء مجازاتهای اداری ذیل ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری احصاء گردیده از حوزه صلاحیت و اختیار مدیران دستگاههای اجرائی شمول خارج است و اینکه تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به صدر ماده و اینکه ماده قانونی مذکور در ذیل فصل استخدام قرار دارد ناظر به اختیار دستگاه در تعیین محل خدمت کارکنان در بدو استخدام می باشد و قابل اعمال و اجراء در خصوص کارکنانی که بر اساس مقررات استخدامی در محل جغرافیائی خاص به کارگیری شده اند نمی باشد. زیرا معمولا داوطلبانه استخدام باتوجه به آگهی های استخدامی و اعلام استخدام از سوی دولت و شرائط مندرج در آن که در حکم ایجاب است، به قبول استخدام اقدام می نمایند و این قرارداد استخدامی جزء در موارد مصرح قانونی از سوی طرفین قابل تغییر نمی باشد. کما رسیدگی در هرکجا تغییر وضعیت استخدامی و یا تغییر محل خدمت لازم بوده قانونگذار مورد تصریح قرار داده است. در نتیجه دادنامه مورد اعتراض را بدون توجه به اصول و قواعد حقوقی فوق الذکر و قوانین و مقررات استخدامی و آراء صادره از هیأت عمومی صادر گردیده به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می گردد و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به استفاده خدمتی وی در ایوانکی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

واحدی فرحپور