رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخد پروانه رانندگی تاکسی و بیمه بیکاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۱۳
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۱۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاخد پروانه رانندگی تاکسی و بیمه بیکاری
قاضیاحمدرحیمی
نبی اله کرمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخد پروانه رانندگی تاکسی و بیمه بیکاری: با توجه به اینکه صرف داشتن پروانه رانندگی تاکسی دلالت بر اشتغال ندارد، لذا این امر، تأثیری بر برقراری بیمه بیکاری نخواهد داشت.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه داره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کرمان و سازمان تأمین اجتماعی کرمان به خواسته الزام خواندگان به برقراری مجدد مقرری بیمه بیکاری ]در خصوص شکایت شاکی علیه مشتکی عنه مبنی بر الزام خواندگان به برقراری مقرری بیمه بیکاری با توجه به مفاد دادخواست شاکی و اوراق ضمیمه آن و همچنین ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با استناد به مواد ۲ ،۴ و ۶ قانون بیمه بیکاری و مواد ۳ و ۸ آئین نامه اجرائی قانون مرقوم و با عنایت به اینکه اخذ پروانه رانندگی تاکسی دلیل بر اشتغال مجدد نیست، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاوشی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باعنایت به مجموع اوراق پرونده های بدوی و تجدید نظر و مستندات ابرازی نظر به اینکه اعتراض و تجدید نظر خواه به کیفیتی نیست که موجب مخدوش یا متزلزل کردن رای تجدید نظرخواسته گردد و در جریان رسیدگی و صدور رأی نیز عدم رعایت آیین دادرسی و مقررات و موازین قانونی احراز نگردید. بنابراین باستناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته تایید و ابرام می گردد. رأی اصداری قطعی است.

مستشار شعبه ۱۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری رئیس شعبه

کرمی رحیمی