رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۱۳۳
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۱۳۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی
قاضیجواد جباری
حبیب اللهمحمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی: مطالبه و دریافت خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط عوارض و جریمه ها توسط شهرداری اگر از طریق برگشت زدن چک باشد قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت ر. ن.ز. و ن. ص. به وکالت از الف. ق. ب. به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته فوق الاشعار { ابطال تصمیمات شهرداری مشهد به شماره ..... منطقه ۱ دائر به اخذ خسارت تاخیر تادیه از بابت بدهی وجریمه } با توجه به مجموع محتویات پرونده ملاحظه می شود شهرداری بابت مطالبات عوارض و بدهی شاکی چک شماره ... مورخه ... به مبلغ ... ریال را اخذ نموده که به دلیل عدم پرداخت در سررسید از طریق اجرائیه ثبت اسناد و املاک اقدام نموده و حسب تصمیم موضوع خواسته ابطال علاوه بر مبلغ مندرج در چک، خسارت تأخیر تأدیه رانیز از طریق اجرائی ثبت .... نموده و این در حالی است که در مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن قانونگذار پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی نموده است و مقررات مذکور حکمی مبنی بر اخذ خسارت تأخیر تأدیه بر جریمه یا عوارض تعیین شده ندارد و در این خصوص آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۸۹ مورخه ۹۳/۱۱/۲۲ - ۳۶۳ مورخه ۹۲/۴/۱۴ مؤید این موضوع می باشد. لذا درخواست شهرداری به عنوان جریمه دیرکرد علاوه بر عوارض تعیین شده فاقد وجاهت قانونی بوده و مستندا به مواد مذکور و مواد ۱- ۱۱- ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیم شهرداری مشهد به شماره.... را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری - پیوست

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با صرف نظر از اینکه موضوع جریمه دیرکرد (خسارت تأخیرتأدیه تصمیم مذکور ) وصول شده لکن چون جریمه مذکور و خسارت مزبور در رابطه با چک شماره ... مورخ .... بانک سپه شعبه سناباد مشهد براساس قانون چک مصوب سال ۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است. علی هذا و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است .

رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - محمدی