رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ تعهد محضری مبنی بر منع درخواست استعفا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۲۶/۹۱/۱۵۰۵
شماره دادنامه۲۶/۹۱/۱۵۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخذ تعهد محضری مبنی بر منع درخواست استعفا
قاضیحسینیان
محسن خدائی
قاسم زاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ تعهد محضری مبنی بر منع درخواست استعفا : اخذ تعهد محضری مبنی بر منع درخواست استعفا ; با حقوق مدنی اشخاص و قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی مغایرت دارد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

خواسته خانم )ر. الف. ف. ( با وکالت )م.الف. ف.( به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام به پذیرش استعفا می باشد . توجها به اینکه به صراحت رأی شماره ۲۲ مورخ ۳۰/۱/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر می باشد بنابراین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص می باشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۳ و۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

قاسم زاده - خدایی- حسینیان