رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ توأمان عوارض و جریمه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۷۵۴
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۷۵۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخذ توأمان عوارض و جریمه
قاضیمحمدی
مرتضی شریفی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ توأمان عوارض و جریمه: تعیین عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، مانع از اخذ جریمه با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نمیشود.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای (الف.ر.) به طرفیت ... دایر بر نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری ها که در مقام اعتراض از رأی کمیسیون بدوی مورخ ... صادر گردیده، با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه پاسخ شماره ... مشتکی عنه و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس رأی را مخدوش و متزلزل و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده و نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی ابراز نشده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به آن وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات نیز تخلفی از مقررات مشهود نمی باشد و مضافا طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و تعیین عوارض مانع از اخذ جریمه ماده صد نخواهد بود و با کیفیت مذکور شکایت غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

محمدی شریفی