رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ حق بیمه از بازنشستگان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۶۷۳
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۶۷۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاخذ حق بیمه از بازنشستگان
قاضیمحسنسعادت
علی اصغرجعفری ورامینی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ حق بیمه از بازنشستگان: اخذ حق بیمه از افراد بازنشسته بدون رضایت و توافق آنان فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعتراض به رأی شماره . . . هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات با توجه به اینکه حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بر اساس مزد و حقوق و تعداد کارکنان غیر بازنشسته تعیین می گردد و در مواردی که امکان احصاء کارکنان شاغل نباشد طبق ماده ۴۱ قانون مرقوم عمل خواهد شد. با توجه به اینکه تمام افراد کارکنان شرکت حسب مفاد دادخواست بازنشسته می باشند و سازمان خوانده در پاسخ و در لایحه دفاعیه راجع به موضوع فوق الذکر اظهار نظری ننموده است و اخذ حق بیمه از افراد بازنشسته بدون رضایت و توافق آنان فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه ارجاع جهت رسیدگی مجدد حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان میباشد.

رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاوشی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه رأی شعبه بدوی استدلال مجدد در کمیسیون تشخیص مطالبات را تجویز نموده و این موضوع موجب جلوگیری از تضییع حق احتمالی طرفین خواهد بود نظر به اینکه تجدید نظرخواه ایرادی که موجب نقض رأی شعبه بدوی به شماره فوق باشد ابراز نداشته و شعبه بدوی هم با توجه به مستندات و رعایت مقررات و آئین دادرسی اقدام به صدور رأی نموده است لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جعفری ورامینی سعادت