رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ مدرک تحصیلی پس از بازنشستگی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۲۹۲
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۲۹۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخذ مدرک تحصیلی پس از بازنشستگی
قاضیحسن پسنده
میرحسینی رودبارکی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ مدرک تحصیلی پس از بازنشستگی: در صورت تقدم تاریخ بازنشستگی بر تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، عدم پذیرش مدرک مزبور و احتساب مزایای حقوقی آن توسط دستگاه اجرایی، موافق قوانین و مقررات است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای ه. خ.ف. فرزند ک. به طرفیت اداره کل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق الذکر [دستور شماره .. مورخ .. اداره کل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم قبول احتساب مزایای حقوقی مرتبط با دانشنامه لیسانس] توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن و همچنین لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه که به شماره ... ثبت دفتر اندیکاتور شعبه شده است، نظر به اینکه شاکی در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۱۲ بازنشسته شده، در حالیکه تاریخ اخذ مدرک تحصیلی اش ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ می باشد، لذا اقدام سازمان مشتکی عنه برابر قوانین و مقررات مربوطه بوده و تخطی و تخلفی از قوانین و مقررات حاکم که موجبات تضییع حقوق شاکی را فراهم کرده باشد، مشاهده نمی گردد و شاکی نیز هیچگونه دلیلی در این خصوص ابراز و ارائه نکرده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، دیوان شکایت و خواسته وی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری - میر حسینی رودبارکی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننموده، لذا با استناد ماده ۶۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف ۱۰روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این شعبه می باشد.

سرپرست دفترشعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - پسنده