رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج به ادعای وضع بد اقتصادی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۳۴۶
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۳۴۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲۰دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخراج به ادعای وضع بد اقتصادی
قاضیعلی ناصر کلی وند
محمدرضا شجاعی نوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج به ادعای وضع بد اقتصادی: صرف ادعای وضع بد اقتصادی کارفرما، دلیل و توجیه اخراج کارگر نمیباشد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به محتویات پرونده متشکله در اداره کار، صرف ادعای وضع بد اقتصادی از ناحیه کارفرما دلیل و توجیه اخراج کارگر نمی باشد و استناد هیأت به اختیار حاصل از ماده ۱۶۵ قانون کار و قطع همکاری طرفین می بایستی براساس ادله و با رعایت مقررات قانون کار و از جمله ماده ۲۷ آن باشد و صرف استناد به اختیار حاصل از ماده ۱۶۵ قانون کار توجیه قانونی ندارد. نظر به مراتب با اعلام ورود شکایت شاکی و نقض رأی مورد اعتراض پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می گردد تا با رعایت مفاد این دادنامه و احراز واقعیت حاکم بر روابط کاری فی مابین حل اختلاف نمایند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

کلی وند شجاعی نوری