رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۷۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۷۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار
قاضیمحمدرضا دلاوری
حمیدرضاشریعت فر
محمدناصر فرجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار: احتمال اعتیاد کارمند صرفا براساس ظاهر و رفتار وی، دلیل موجهی برای تشخیص عدم صلاحیت و اخراج وی نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه رسیدگی در مراجع و هیأتها و کمیسیونهای مستقر در مراجع اداری دارای آئین ضوابط و شیوه رسیدگی می باشند که در صورت عدم رعایت مقررات حاکم که از جمله قواعد آمره می باشند، دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۱۰ با شکایت شاکی صلاحیت رسیدگی از بابت نظارت قضائی دال بر اعمال و رفتار مراجع اداری خواهد داشت. علیهذا با عنایت به موارد مذکور شاکی قریب به ۱۰ سال با سازمان متبوع همکاری داشته و نتیجه آزمایش اعتیاد بعمل آمده از وی نیز منفی اعلام گردیده است و اعلام اینکه با توجه ظاهر و رفتار شاکی احتمالا اعتیاد داشته باشد را نمی توان دلیل و مدرک محکمه پسند جهت عدم صلاحیت و نتیجه آن اخراج شاکی را در نظر گرفت. بدین لحاظ رأی معترض عنه مخدوش و در خور نقض و ابطال بنظر می رسد. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام مشتکی عنه به رسیدگی مجدد پرونده با رعایت و لحاظ مفاد این دادنامه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.

رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری - پیرزاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدیدنظر خواهی بیمارستان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه ۱۴۵۵ – ۱۳۹۳/۷/۱۶ صادره از شعبه نهم بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اقدامات بعمل آمده نظر به اینکه شعبه صادر کننده رأی ۱۴۵۵-۱۳۹۳/۷/۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه رأی معترض عنه وفق مقررات اصدار یافته است و شعبه صادر کننده نیز از قوانین تخلف و تخطی ننموده است و تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک قابل توجهی که موجب نقض رأی یاد شده را فراهم نماید ارائه نکرده است، لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فرجی شریعت فر دلاوری