رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگر به جهت اشتغال در کارگاههای دیگر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۴۲۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۴۲۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخراج کارگر به جهت اشتغال در کارگاههای دیگر
قاضیعلیقلی فرح پور
حمیدرضاشریعت فر
متین

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگر به جهت اشتغال در کارگاههای دیگر: صرف اشتغال کارگر در ایام بلاتکلیفی در کارگاههای دیگر، از موجبات موجه شدن اخراج غیرقانونی وی نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای ز. م. بطرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به خواسته اعتراض به رأی شماره ... هیأت حل اختلاف کار دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین رسیدگی اداره مشتکی عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است، ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد. زیرا همانگونه که در رأی معترض عنه ذکر گردیده کارگر آقای ز. م. در کارههای مختلف مشغول بکار بوده و حق بیمه وی واریز شده که مؤید همین امر است و شاکی زمانی می تواند بازگشت بکار را درخواست کند که در کارگاه محل خدمت بدون رضایت اخراج شده باشد. در حالی که مشارالیه در کارگاه اقدام به تسویه حساب کرده و در رضایت خود را نیز اعلام داشته. بنابراین موجبی برای اجابت خواسته وی وجود ندارد و اعتراض غیر موجه است و رأی معترض عنه خالی از ایراد قانونی است. دیوان به استناد مواد ۱۰ , ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این رأی بر اساس ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری

متین

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به ضرورت تبعیت هیات حل اختلاف از آراء متعدد شعب دیوان عدالت اداری و توجها به اینکه هیچگونه تسویه حسابی که مؤید رضایت تجدیدنظرخواه به قطع رابطه استخدامی باشد در پرونده دیوان و هیات ملاحظه نگردید و با التفات به اینکه صرف اشتغال تجدیدنظرخواه در ایام بلاتکلیفی در کارگاههای دیگر از موجبات موجه شدن اخراج غیرقانونی نبوده، بنابراین مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به نقض رای هیات حل اختلاف جهت رسیدگی مجدد درهمان هیات صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور