رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگر و بیمه بیکاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۸۸۸
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۸۸۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۰۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخراج کارگر و بیمه بیکاری
قاضیمحمد مهری
محمد حسن پیرزاده
چاووشی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگر و بیمه بیکاری: اخراج کارگر به هر دلیل، با جمع سایر شرایط، از موجبات برقراری مقرری بیمه بیکاری می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت شاکی علیه مشتکی عنهم [سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل تعاون و کار استان کرمان] مبنی بر الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری با توجه به مفاد دادخواست شاکی و اوراق ضمیمه آن و همچنین ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده باستناد به مواد ۲ ،۴و ۶ قانون بیمه بیکاری و مواد ۳ ،۴ ،۷ ،۸ آئین نامه اجرائی قانون مرقوم و با عنایت به اینکه شاکی اخراج گردیده و تفسیر اداره خواندگان از ماده ۲ قانون بیمه بیکاری بر خلاف نص ماده مرقوم است. اخراج به هر دلیل با جمع سایر شرائط موجب برقراری مقرری بیمه بیکاری برای کارگر است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.

رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری

چاوشی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری از شعبه ... دیوان عدالت اداری در چارچوب موازین قانونی اصدار یافته است و از سوی تجدیدنظرخواه نیز دلیل و مدرکی که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و درنتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه و ابراز نگردیده است. با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از ایراد و اشکال و نقض قانونی می باشد. علیهذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواهی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تائید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

محمد مهری - محمد حسن پیرزاده