رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اراضی کشت موقت و مهلت اعتراض به آرای هیات های واگذاری زمین

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۴۷۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۴۷۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاراضی کشت موقت و مهلت اعتراض به آرای هیات های واگذاری زمین
قاضیجواد جباری
حبیب اله محمدی
بشارتی فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اراضی کشت موقت و مهلت اعتراض به آرای هیات های واگذاری زمین: مهلت اعتراض به تصمیمات و آرای هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب یک سال است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اراضی مورد ادعای شاکی توسط هیات واگذاری زمین و برابر ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ واگذار گردیده و حسب مفاد مصوبه ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب یک سال تعیین شده، لذا شکایت مطروحه خارج از مهلت مقرر قانونی بوده و در اجراء بند ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب مصوبه ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت اعتراض به تصمیمات و آراء هیئت های واگذاری زمین حداکثر تا ۱۳۷۶/۱۰/۲۷ بوده، لذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار تجدیدنظر خواسته تایید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - حبیب اله محمدی