رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارتباط تسویه حساب با قطع ارادی رابطه کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۱۲۹
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۱۲۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۲/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعارتباط تسویه حساب با قطع ارادی رابطه کار
قاضیامینی
ورامینی
قاسم اسکندری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارتباط تسویه حساب با قطع ارادی رابطه کار: تسویه حساب کارگر هنگام اخراج، دلالتی بر اراده و تمایل کارگر به ترک کار ندارد. از این رو در فرض احراز عدم تمایل کارگر به ترک کار، وی مستحق دریافت بیمه بیکاری است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم پیوست و پاسخ اداره مشتکی عنه به شماره ... و پرونده فنی مربوطه، نظر به این که رأی قطعی مورخ ... در حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد ۱، ۲، ۳، ۲۴، ۳۴، ۳۷، ۶۱، ۷۱ و ۱۶۵ و سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل مؤثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض عنه را فراهم آورد، ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی باشد، در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و با مخالفت با آنها در مبانی استدلال، رأی موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. این رأی به استناد ماده ۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری

امینی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به این که تسویه حساب، ملاک تمایل کارگر به انفکاک شغل نیست و هر کاری هنگام اخراج اعم از این که تمایل داشته باشد یا نداشته باشد، ملزم به تسویه حساب خواهد بود، مضافا این که رأی قطعی هیأت تشخیص، عدم تمایل و اراده شاکی را در ترک کار محرز دانسته است، استحقاق کارگر به دریافت بیمه بیکاری محرز به نظر می رسد، لذا ضمن نقض رأی شعبه ۱۹ به شماره ۲۳۱۴ - ۹۲/۰۶/۳۰ حکم به ورود شکایت شاکی دائر به نقض اظهار نظر هیأت بررسی کنندگان بیمه بیکاری و رسیدگی مجدد در همان هیأت با رعایت مفاد دادنامه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

ورامینی اسکندری