رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارتباط قدمت ساخت بنا و رعایت ضوابط شهرسازی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۵۶۶
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۵۶۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعارتباط قدمت ساخت بنا و رعایت ضوابط شهرسازی
قاضیغلامعلی آریافر
سید کاظم موسوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارتباط قدمت ساخت بنا و رعایت ضوابط شهرسازی: صرف طولانی بودن قدمت ساخت بنا از موجبات رفع مسئولیت در نتیجی عدم رعایت اصول شهرسازی نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

باعنایت به اینکه شاکی برخلاف مفاد پروانه ساختمانی مبادرت به تبدیل تک واحدی به دو واحدی در طبقات نموده است و این اقدام وی برخلاف مقررات قانونی و ضوابط شهرسازی است و طبق قاعده اقدام شخصا مسئول ضرر واقع شده به خود بوده و صرف طولانی بودن مدت ساخت از موجبات رفع مسئولیت از وی نمی شود، بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری - فرحپور

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای الف. س. به طرفیت شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۵۰۸-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ صادره از شعبه بیست و هشتم، با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اقدامات نامبرده بعد از صدور پایان کاربوده و رای صادره ازکمیسیون مطابق موازین قانونی بوده است. نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره فوق الذکر تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

موسوی آریا فر