رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارتباط منبع حقوق پرداختی به مستخدم و احتساب خدمت دولتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۹۸۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۹۸۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعارتباط منبع حقوق پرداختی به مستخدم و احتساب خدمت دولتی
قاضیمرتضعلیاشراقی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارتباط منبع حقوق پرداختی به مستخدم و احتساب خدمت دولتی: خدمت تمام وقت در دستگاه های اجرایی، خدمت دولتی محسوب میشود و عدم پرداخت حقوق مستخدم از اعتبارات دولتی در این احتساب دارای اهمیت نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه بر اساس بند ب ماده ۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی خدمت دولتی، عبارتست از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد. بنابراین مهم نیست که مستخدم از چه منبعی حقوق دریافت می نموده چرا که براساس ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در دستگاه های اجرایی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزء خدمات دولتی محسوب و منظور خواهد شد و رأی وحدت رویه ۵۹-۹۱/۲/۱۱ و ۵۱۲ و ۵۱۱-۸۹/۱۱/۱۸ و ۴۹۲-۹۲/۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز حکایت از این امر دارد. بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری - پور قربانی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره ۱۸ مورخ ۹۴/۱/۹ موضوع پرونده کلاسه ... صادره از شعبه ۲۳ بدوی که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است - باتوجه به مفاد اوراق و محتوای پرونده و گواهی های صادره که حکایت از انجام کار از جانب تجدیدنظرخوانده در سالهای ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۹ دارد، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه دلیل موثری که اساس رأی تجدیدنظر خواسته را مخدوش نماید ابراز نشده و از لحاظ رعایت موازین شکلی اقدام مغایر قانون بر نحوه رسیدگی و صدور رأی مشهود نیست لذا به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ و ۷۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص سالهای مذکور حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. لیکن نظر به اینکه شاکیه دلیل و مستندی که حکایت از انجام خدمت در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ باشد ارائه ننموده دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و حکم به رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

آریافر پور مهدی