رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارتقای گروه مستخدمین موقت شهرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۴۱۷
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۴۱۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۸/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعارتقای گروه مستخدمین موقت شهرداری
قاضیدیزجی
غلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارتقای گروه مستخدمین موقت شهرداری: مستخدمین موقت شهرداری بر اساس مدرک تحصیلی در یکی از طبقات مندرج در جدول شغلی قرار میگیرند و از حقوق همان طبقه برخوردار میشوند و از آنجا که گروه پایه در خصوص ایشان پیشبینی نشده است، مشمول ارتقاء گروه نمیباشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور به نحو مقرر در فوق [به خواسته ارتقای گروه]، نظر به اینکه وفق بند پ ماده ۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۳۸۱، مقررات استخدامی مستخدمین موقت توسط وزارت کشور تهیه و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در حال حاضر معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری) اجراء خواهد شد، در حالی که مقررات مبحوث عنه تهیه و تدوین نگردیده و نظر به اینکه مقررات خاصی در خصوص ارتقاء گروه در آیین نامه مذکور در مورد مستخدمین موقت تنسیق و پیش بینی نشده و به همین علت، وفق ماده ۹۸ آیین نامه موصوف، در موارد مسکوت طبق قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت عمل می گردد و اگرچه در ماده ۲۸ آیین نامه شهرداری ها در خصوص جدول و نحوه ارتقای گروه مستخدمین، مطلق مستخدمین را به کار برده که شامل مستخدمین موقت نیز می شود، لیکن نظر به اینکه ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، کلیه دستگاه ها از جمله شهرداری ها را تابع ضوابط و مقررات قانون اخیرالذکر دانسته و در ماده ۳ از قانون مذکور نیز نحوه ارتقای گروه کلیه مستخدمین اعم از رسمی و موقت تقیید گردیده است؛ لذا با این اوصاف، مستخدمین موقت نیز تابع ضوابط ارتقاء گروه همانند مستخدمین رسمی و ثابت بوده و مستندا به موازین اشعاری و نیز مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهم به ارتقاء گروه شاکی طبق ضوابط مورد عمل در مورد مستخدمین رسمی و ثابت صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

دادرس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری

دیزجی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۵ مقررات استخدامی موقت شهرداری موضوع بند پ ماده ۲ آیین نامه استخدامی شهرداری ها، مستخدمین موقت بر اساس مدرک تحصیلی در یکی از طبقات مندرج در جدول مربوطه قرار می گیرند و از حقوق همان طبقه برخوردار می شوند و گروه پایه در خصوص ایشان پیش بینی نشده است، بنابراین مشمول ارتقاء گروه نمی باشند و از طرفی چون اساسا گروه ورودی و اولیه در خصوص این قبیل کارکنان پیش بینی نشده است، امکان ارتقاء گروه نیز وجود ندارد و کارکنان قراردادی به جای گروه از طبقه شغلی استفاده می نمایند. علی هذا رأی معترض عنه برخلاف مقررات اصدار یافته و ضمن نقض آن مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی فرجی