رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارجاع اضافه کاری به کارگران شب کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۸۳۶
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۸۳۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعارجاع اضافه کاری به کارگران شب کار
قاضیمحمدرضا دلاوری
علیقلی فرح پور

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارجاع اضافه کاری به کارگران شب کار: ارجاع اضافه کاری به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای سخت و زیان آور انجام می دهند، ممنوع است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شرکت فن آوری ساختمان میلادتوس علیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قوچان به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مورخ .... هیأت حل اختلاف اداره کار، دیوان با بررسی مدرک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا طبق ماده ۶۱ قانون کار اضافه کاری به کارگر شب تعلق نمی گیرد. بنابراین اعتراض خواهان موجه است و رأی معترض عنه از این حیث مخدوش می باشد. مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری - متین

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت تجدیدنظر خواهی نسبت به آرا شعب بدوی دیوان برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص خارج از ایران دو ماه ازتاریخ ابلاغ است و از آنجایی که تجدیدنظرخواه مقیم ایران است و رأی معترض عنه درتاریخ ۹۴/۹/۳۰ به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۱ مبادرت به تجدیدنظرخواهی و ثبت دادخواست خارج از مهلت قانونی نموده است. لذا با اجازه حاصله از ماده ۶۸ قانون مذکور قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فرحپور - دلاوری