رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارجاع امر به کارشناسی در تخلفات بارز ناقض اصول شهرسازی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۶۳۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۶۳۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعارجاع امر به کارشناسی در تخلفات بارز ناقض اصول شهرسازی
قاضیمرتضی عاشوری
علیقلی فرح پور
حمیدرضاشریعت فر
محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارجاع امر به کارشناسی در تخلفات بارز ناقض اصول شهرسازی: جهت احراز ضرورت تخریب در مواردی که تخلفات ساختمانی از مصادیق بارز عدم رعایت اصول شهرسازی است، نیازی به ارجاع امر به هیأت کارشناسی نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه ایراد موثری که اساس رأی را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نشده و از نظر شکلی نیز اشکالی وارد نیست و در نحوه رسیدگی نیز تخلفی از مقررات و نقض قوانین مشهود نمی باشد. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درشعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است .

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مستحدثات موضوع پرونده برخلاف مفاد پروانه ساختمانی بوده و اضافه خرپشته به صورت انباری برخلاف ضوابط شهرسازی بوده و اینکه ایجاد پارکینگ درحیاط خلاف قانون و مقررات شهرسازی می باشد و برای احراز ضرورت تخریب در موارد یاد شده که از مصادیق بارز تخلف ساختمانی در خصوص عدم رعایت اصول شهرسازی می باشد نیازی برای ارجاع امر به هیات کارشناس نبوده وکمیسیون نیز تخلفی برای ارجاع امر برای کارشناس با توجه به گزارش واحد شهرسازی ندارد. نظر به اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره ۵۲۴۳-۱۳۹۳/۱۱/۱۲ تایید می گردد. رأی صادره قطعی است.

ردیس و مستشاران شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور