رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در ضرورت تخریب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۲۸/۹۱/۹۱۱۵۷۱
شماره دادنامه۲۸/۹۱/۹۱۱۵۷۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در ضرورت تخریب
قاضیپراینده شهرستانی
جواد جباری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در ضرورت تخریب: نظر به اختلاف در ضرورت تخریب و تبعیض بین شاکی و همسایگان، جلب نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ضروری است.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت آقای( الف. ج.) به طرفیت شهرداری تبریز

به خواسته فوق الاشعار با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و متن رأی معترض عنه نظربه اینکه طرفین در ضرورت تخریب، تبعیض بین شاکی و همسایگان و غیره اختلاف دارند و در رأی کمیسیون به موارد مذکور پاسخ لازم داده نشده وطرف شکایت با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن در مهلت مقرر پاسخ نداده است و برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین جلب نظر هیات سه نفره از کارشناسان دادگستری در امور شهرسازی ضروری است بنابراین شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد ۷ ،۱۳ ،۱۴ و۲۲ قانون دیوان عدالت اداری با نقض رأی معترض عنه حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد درکمیسیون هم عرض صادر و مقرر می دارد کارشناسان منتخب (با ترکیب یک نفر از طرفین و نفرسوم مرضی الطرفین والا به انتخاب کمیسیون ) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده شهرداری و با حضور درمحل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت و تهیه کروکی ، عکس و فیلم نظریه خود را به صورت مستند و مستدل به کمیسیون تحویل دهد تا کمیسیون با حضور شاکی و با رعایت تمامی ضوابط و مقررات نسبت به موضوع رسیدگی نماید . رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه

جباری - پراینده شهرستانی