رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارزش حقوقی و قضایی استشهادیه عرفی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۵۵۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۵۵۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعارزش حقوقی و قضایی استشهادیه عرفی
قاضیاحمدخضرایی
زین العابدین تقوی
همت کلی وند

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارزش حقوقی و قضایی استشهادیه عرفی: طلب گواهی از افراد (استشهادیه عرفی) فاقد ارزش حقوقی و قضایی بوده و به عنوان دلیل، قادر به نفی یا اثبات موضوع نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست آقای ح. الف. به طرفیت خوانده [اداره کار زنجان] و در اعتراض به رای شماره ... با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین و صرفنظر از تناقض موجود در استشهادیه وفق متن رای مورد اعتراض، اصولا طلب گواهی از دیگران تحت عنوان استشهادیه عرفی فاقد ارزش حقوقی و قضایی است و دلیل به نفی یا اثبات امری نیست و چیزی را ثابت و یا نفی نمی کند و اصولا جایگاه قانونی ندارد. علیهذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص، با تائید رای مورد اعتراض، حکم برد شکایت شاکی مستندا به ماده ۶۳ قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هریک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.

رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری - همت کلی وند

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظر خواه هم ایرادی برمخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تقوی - خضرایی